İstifadəçi Qaydaları

DIQQƏT! ƏGƏR SİZ "UPUGE" SOSİSAL ŞƏBƏKƏSİNDƏ QEYDIYYATDAN KEÇİRSİNİZSƏ, ŞƏXSİ SƏHİFƏNİZƏ VƏ YA BAŞQA BİR ŞƏXSİN SƏHİFƏSİNƏ DAXİL OLURSUNUZSA VƏ YA SAYTDA YERLƏŞDİRİLMİŞ HƏR HANSI MƏZMUNU KOPYALAYIRSINIZSA VƏ YA BU VƏ YA DİGƏR ŞƏKİLDƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏDƏN İSTİFADƏ EDİRSİNİZSƏ, BUNUNLA VERİLMİŞ SÖZLƏŞMƏNİ QƏBUL EDİR VƏ HƏR HANSI MƏHDUDİYYƏT OLMADAN ONUN BÜTÜN ŞƏRTLƏRİ İLƏ RAZILAŞDIĞINIZI TƏSDİQ EDİRSİNİZ.

Sosial şəbəkədən istifadə etməklə, həmçinin https://upuge.com/terms/privacy-policy ünvanında yerləşən UPUGE sosial şəbəkəsinin gizlilik siyasətinə razılıq verirsiniz.

1. Verilmiş Müqavilədə istifadə edilən terminlər

1.1. Sosial şəbəkə - "UPUGE" adı ilə tanınan, İnternet şəbəkəsində UPUGE.COM ünvanından yerləşdirilən, saytın mobil versiyası, tətbiq və digər resurslar vasitəsilə əlçatan olan, proqram formasında özündə intellektual fəaliyyətin nəticəsini əks etdirən sosial şəbəkə verilənlərin və əmrlərin məcmusu aktivləşdirilmiş və aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən ibarətdir.

Sosial şəbəkə qaydalarına ümumdünya internet şəbəkəsinə çıxışın olduğu zaman Şəxi səhifələr yaratmağa və digər şəxslərin Şəxsi səhifələri ilə tanış olmağa, digər səhifələrin bağlı məlumatların kontekstual axtarışını həyata keçirməyə, digər səhifələrin şəxsi məlumatları mübadilə etməyə, qruplar və cəmiyyətlər yaratmağa və artıq mövcud olan qrup və cəmiyyətlərə qoşulmağa, şəkillər və başqa məzmunu kopyalamağa və yükləməyə, Sosial şəbəkənin digər funksional imkanlarından istifadə etməyə imkan verir.

1.2.Texniki və təşkilati təminat daxil olmaqla, Sosial şəbəkənin fəaliyyət və xidmət göstərməsi yalnız Lisenziar tərəfindən həyata keçirilir və o, Lisenziata hüquqların verilməsi imkanını təminetmə öhdəliyini (verilmiş Müqavilənin 5-ci maddəsini nəzərə almaqla) daşıyır. Lisenziatların Sosial şəbəkədə iştirakı Lisenziatın ümumdünya İnternet şəbəkəsi vasitəsilə qoşulması yolu ilə interaktiv (onlayn) rejimdə baş tutur.

1.3. Lisenziat - verilmiş Müqavilənin bağlanması hüququna və qabiliyyətinə malik olan, verilmiş Müqaviləyə müvafiq olaraq verilmiş Müqavilənin şərtlərinə əsasən Sosial şəbəkədən istifadə etmək hüququnun verildiyi Sosial şəbəkə iştirakçısı olan fiziki şəxs. Lisenziat verilmiş Müqavilənin bir Tərəfidir.

1.4. Kontent - Sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş, eyni zamanda intellektual fəaliyyətin nəticəsi olan və istifadə hüquqları Lisenziara, Lisenziata və ya digər tərəflərə məxsus ola biləcək dizayn, illüstrasiya, qrafik təsvir, fotoşəkil, skript, mətn, video, musiqi, səs və digər elementlər.

1.5. Tətbiq - Sosial şəbəkənin əsas funksiyalarına əlavə olaraq Sosial şəbəkə çərçivəsində Lisenziat tərəfindən istifadə edilə bilən, Lisenziar və ya onun razılığı ilə üçüncü tərəflər tərəfindən Sosial şəbəkədə EHM üçün (oyunlar, elektron xidmətlər və s.) yerləşdirilən proqramlar və ya onların elementləri. Lisenziatın Tətbiqlərdə iştirakı üçüncü tərəflər ilə əldə edilmiş ayrı-ayrı sazişlərlə nəzərdə tutulan şərtlərlə həyata keçirilir.

1.6. Şəxsi səhifə - Sosial şəbəkənin Lisenziatın hesabında yerləşdirilən məlumatların (o cümlədən, Lisenziatın istəyinə əsasən fotoşəkillər, dostlar, statuslar, qruplar, cəmiyyətlər və s. haqqında məlumatlar) hissələrini ehtiva edən, digər Lisenziat ilə tanışlıq üçün əlçatan olan bölməsi. Şəxsi səhifə Lisenziat tərəfindən Şəxsi məlumatların mübadiləsi, digər Lisenziatların dostluğa əlavə edilməsi və digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə istifadə edilir. Digər istifadəçilərin şəxsi səhifəyə girişi Sosial şəbəkənin mümkün çərçivəsi daxilində Lisenziat tərəfindən və ya verilmiş Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq Lisenziar tərəfindən mədhudlaşdırıla bilər.

1.7. Lisenziatın Hesabı (Hesab) - Lisenziatın Sosial şəbəkədə qeydiyyat zamanı yaradılan, Lisenziara hər bir Lisenziatı nəzərə almağa və unikal login və şifrə vasitəsilə Sosial şəbəkədən istifadə etmək hüququ təmin etməyə imkan verən hesab. Hesaba daxil olmaq üçün istifadə ediləcək login və şifrə Lisenziat tərəfindən müstəqil şəkildə Sosial şəbəkədə qeydiyyat zamanı müəyyən edilir və Lisenziat tərəfindən verilmiş Müqavilədə və ya Sosial şəbəkənin "Yardım" bölməsində təsvir edilmiş qaydada dəyişdirilə bilər.

1.8. Şəxsi mesaj - bir Lisenziatın digərinə göndərdiyi və digər şəxslər üçün əlçatan olmayan, Lisenziatın Şəxsi səhifəsindən istifadə edilməklə göndərilən və qəbul edilən elektron mesaj.

1.9. Ödəniş - verilmiş Müqavilə ilə müəyyən edilmiş şərtlər daxilində aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququnu Lisenziata təmin etdiyi üçün Lisenziara edilən ödəniş. Ödənişin məbləği Lisenziar tərəfindən müəyyən edilir və istifadə hüququları Lisenziata ötürülmüş aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin həcmindən asılıdır.

Sosial şəbəkənin qaydalarına əsasən aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadə hüquqlarını əldə etməyin, eləcə də onları məhdudlaşdırmağın digər şərtləri nəzərdə tutula bilər. Lisenziat sözügedən qaydlar ilə Sosial şbəkənin müvafiq bölmələrində tanış ola bilərlər.

1.10. Lisenziya müqaviləsi - Sosial şəbəkənin, o cümlədən, aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadəsi üzrə hüquqların verilməsi haqqında lisenziya müqaviləsinin bütün zəruri və mühüm şərtlərini ehtiva edən, Lisenziarlar Lisenziat arasında bağlanmış bu müqavilənin mətni. Bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsinə Lisenziatın davranış qaydaları və ya Lisenziat tərəfindən müəyyən fəaliyyətlərin yerinə yetirlməsi qaydası, həmçinin Lisenziar tərəfindən Sosial şəbəkənin müvafiq səhifələrində, eləcə də saytın mobil versiyası və Lisenziarın Tətbiqində "Yardım" bölməsində yerləşdirilmiş Haqqın ödənilməsi şərtləri və Sosial şəbəkədən istifadənin digər qaydaları daxildir.

2. Bu Müqaviləyə qoşulma şərtləri

2.1. Sosial şəbəkəni istifadə etməyə başlamazdan əvvəl Lisenziat bu Müqavilə, həmçinin Sosial şəbəkədə tətbiq edilən büyün qaydlar və Sosial şəbəkənin müvafiq bölmələrində yerləşdirilən digər sənədlər ilə tanış olmalıdır.

2.2. Vacib hissələrin doldurulmasından və bu Müqavilə ilə tanış olduqdan sonra Lisenziat "Qeydiyyatdan keç" və oxşar düymələri basmaqla, bu Müqaviləyə qoşulur (qəbul edir), bu da onun RF-nin Mülki Məcəlləsinin 435 və 438-ci maddələrinə əsasən Lisenziarın müqaviləsini qəbul etməsi, habelə Lisenziatın üzərinə Müqavilənin şərtlərinə, eləcə də Sosial şəbəkədə tətbiq edilən qaydalara əməl etmək öhdəliyi qoyan sazişin bağlanması deməkdir.

2.3. Faktiki olaraq Sosial şəbəkədən Hesab qeydiyyatdan keçirmədən istifadə etmək də Müqavilənin qəbul edilməsi deməldir.

2.4. Sosial şəbəkədə qeydiyyatdan keçməklə, Lisenziat, tətbiq olunan qanuna uyğun olaraq icazə verilən yaş həddinə çatdığını və/və ya lazımi razılığı (məsələn, valideynlər), tətbiq olunan qanuna uyğun olaraq, o cümlədən məlumatların qorunması qanunvericiliyinə uyğun olaraq əldə etdiyini təsdiqləyir, əks halda Sosial Şəbəkədə qeydiyyatdan keçdikdə və istifadəsi qadağandır.

3. Müqavilənin predmeti

3.1. Bu Müqaviləyə əsasən Lisenziar Lisenziata sadə müstəsnasız lisenziya əsasında Sosial şəbəkədən, həmçinin bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş şərtlər çərçivəsində aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququ verir.

3.2. Aktivləşdirilmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququ Lisenzita pulsuz verilir.

3.3. Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququ Lisenziar başqa yol təyin etməyibsə, Lisenzita Ödəniş müqabilində verilir.

4. Sosial şəbəkədən istifadənin hədləri

4.1. Lisenziat aşağıdakı yollar ilə Sosial şəbəkədən istifadə etmək hüququna malikdir:

4.1.1. Sosial şəbəkənin funksiyalarından istifadə etmək, o cümlədən Hesab və Şəxsi səhifə yaratmaq vasitəsilə Sosial şəbəkənin formalaşdırılmasında iştirak etmək və bu cü iştirak zaman məlumatların və Məzmunun yerləşdirilməsi və mübadiləsi vasitəsilə Sosial şəbəkənin məzmununu və Hesab ayarlarını dəyişmək, bu Müqavilənin müəyyən edilmiş qaydalarına əməl etməklə digər Lisenziatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək;

4.1.2. Sosial şəbəkədəki elementləri onda yerləşdirilmiş məlumatları və Məzmunu kompüterin və/və ya mobil cihazın yaddaşına şəxsi istifadə üçün kopyalamaq (endirmə) yenidən yaratmaq. Kontentin məzmunu müəllif hüquqları obyekti və ya digər Lisenziatların və ya üçüncü tərəflərin şəxsi şəkilləri olduğu zaman Lisenziat bu cür təkrar istifadə zamanı bu şəxslərin əlavə razılığını almalıdır;

4.2. Lisenziata qadağan edilir:

4.2.1. kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədləri ilə Lisenziarın, digər Lisenziatların və ya üçüncü tərəfləri müəllif hüquqlarının obyekti olan Sosial şəbəkə elementlərini bu müəllif hüquqlarının icazəsi olmadan yenidən yaratmaq, yayımlamaq, emal etmək;

4.2.2. saytların yaradılması və ya İnternet şəbəkəsində və ya ondan kənarda hər hansı kommersiya fəaliyyətinin aparılması zamanı Sosial şəbəkənin dizayn və ya istifadəçi interfeysi elementlərini yenidən istehsal etmək;

4.2.3. kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədləri ilə Sosial şəbəkədə və ya ondan kənarda Sosial şəbəkədə iştirak edən digər Lisenziatların onların razılığı olmadan audio vizual təsvirlərini və hesab məlumatlarını yaymaq;

4.2.4. alt-lisenziya müqaviləsi bağlamaq və ya başqa hər hansı yollar Lisenziata Sosial şəbəkədən istifadə etmək üçün verilmiş hüquqları digər Lisenziatlara və ya üçüncü tərəflərə ötürmək;

4.2.5. bu Müqavilədə (bölmə 5) müəyyən edilmiş Sosial şəbəkədən istifadə qaydalarını pzimaq.

5. Sosial şəbəkədən istifadə qaydaları

5.1. Sosial şəbəkədən istifadə etmək üçün Lisenziat hesab yaradır.

Sosial şəbəkəyə daxil olmaq üçün Lisenziat məxfi məlumat olan və mövcud qanunvericilik və/və ya bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, yayımlanmayan unikal avtorizasiya verilənləri - login və şifrə yaradır. Lisenziatın şifrəni itirməsi ilə onun Hesabından fırıldaqçılıq və ya digər qanunsuz fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi riskini Lisenziat daşıyır. Lisenziata şifrənin üçüncü tərəflərin əlinə keçməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər çətin şifrə seçmək tövsiyə edilir.

5.2. Lisenziatın hesab məlumatları və digər məlumatları https://upuge.com/terms/privacy-policy keçidində əlçatan olan UPUGE Sosial şəbəkəsinin Məxfilik siyasətində göstərilən şərtlər və qaydalar əsasında bu Müqavilənin lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi məqsədilə Lisenziar tərəfindən emal edilir.

5.3. Hesabın qeydiyyatından sonra Lisenziat Hesabı, Şəxsi səhifəni və Sosial şəbəkənin digər elementlərini Məzmun ilə zənginləşdirmək, şəkillər və təqdim edilmiş funskiyaya uyğun olaraq digər materiallar əlavə etmək, cəmiyyətə qoşulmaq və bu Müqavilənin qaydalarına əməl etmək şərti ilə Sosial şəbəkənin istifadəsi zamanı Lisenziar tərəfindən təmin edilən digər funksiyalardan istifadə etmək hüququna malik olur.

5.4. Lisenziat Lisenziatın Hesabında dərc edilən məlumatların və hesab verilənlərinin Sosial şəbəkənin imkanları çərçivəsində şəxsən özü tərəfindən məhdudlaşdırılmadığı təqdirdə Lisenziatın Şəxsi səhifəsi vasitəsilə başqa bir Lisenziat ilə tanışlıq üçün əlçatan olduğunu anlayır və qəbul edir.

5.5. Daha əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş Hesab ilə Sosial şəbəkəyə giriş zamanı Lisenziat hər dəfə avtorizasiyadan keçir - Lisenziat cookies texnologiyasından istifadə etməklə və digər əlçatan və Lisenziarın icazə verdiyi yollar ilə avtomatik avtorizasiya nəticəsində e-poçt üvanına göndərilmiş hiperəlaqəyə keçməklə login və şifrəni daxil edir.

5.6. Sosial şəbəkədə avtorizasiyadan keçən şəxs əksi iddia olunmadığı təqdirdə bu cür avtorizasiyanın nəticəsində istifadəsinə və idarəsinə çıxış imkanının əldə edildiyi Hesabın lazımi istifadəçisi hesab edilir.

5.7. Lisenziat Sosial şəbəkədən istifadə edərkən Lisenziatın Sosial şəbəkədə avtomatik avtorizasiyası, həmçinin statistikanın, xüsusilə Sosial şəbəkədə olma tezliyi haqqında məlumatların toplanılması üçün kuki texnologiyası tətbiq edilə bilər.

5.8. Lisenziat brauzerin müvafiq tənzimləmələrini ayarlamaqla, kuki texnologiyasının istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ya ləğv etmək hüququna sahibdir.

5.9. Şifrənin itməsi, Hesabın bloklanması və digər səbəblər üzündən avtorizasiyadan keçmək mümkün olmadıqda Lisenziat Lisenziarın dəstək xidmətinə müraciət etmək və ya Sosial şəbəkənin "Yardım" və digər bölmələrində yerləşdirilmiş təlimatlara əməl etmək hüququna sahibdir. Hesaba, Lisenziatın avtorizasiyasına çıxış imkanını bərpa etməyin yolları Lisenziar tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə, ləğv edilə və ya əlavə edilə bilər.

5.10. Lisenziar sosial şəbəkənin fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün kommersiya cəhətdən əsaslandırılmış səylər göstərir, lakin texniki nasazlıqlar, profilaktik işlərin aparılması ilə bağlı fasilələrin olmamasına, həmçinin Tətbiqin tam və ya qismən iş fəaliyyətinə zəmanət vermir. Lisenziar Sosial şəbəkənin və ya onun hər hansı elementinin gələcəkdə müəyyən bir vaxtsa fəaliyyət göstərəcəyinə və ya işi dayandırmayacağına dair zəmanət vermir.

5.11. Sosial şəbəkə, o cümlədən bütün skriptlər, Tətbiqlər, Məzmunun və onun yaradılması, mobil versiyalar "olduğu kimi" təqdim edilir. Lisenziar Sosial şəbəkənin və ya onun elementlərinin konkret məqsədlərlə istifadə üçün uyğun olacağına zəmanət vermir. Lisenziar Sosial şəbəkə və ya onun elementlərindən istifadənin hər hansı xüsusi nəticələrinə zəmanət və söz vermir. Lisenziar Sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş Məzmun və Tətbiqlər o cümlədən digər Lisenziatlar, Lisenziatın əxlaq və mənəviyyatla bağlı fərdi düşüncələri arasında uyğunluğa zəmanət vermir.

5.12. Sosial şəbəkəni istifadə edərkən, Lisenziat Məzmunla, xüsusilə digər Lisenziatlar tərəfindən yerləşdirilmiş Məzmunla, digər materiallar və məlumatlar ilə bağlı; Sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş hiperkeçidrlərə keçərkən, istənilən faylların, o cümlədən proqram təminatlarının istifadəsi zamanı, zərərli proqram təminatının Lisenziatın kompüterinə mənfi təsirindən yayınmaq, Hesaba pisniyyətli girişə qarşı, parolun itməsi və Lisenziat üçün zərərli ola biləcək digər tədbirlərə qarşı ehtiyat tədbirlərinə riayət etməlidir.

5.13. Lisenziat Sosial şəbəkədə Məzmun yerləşdirməklə, Lisenziara lazım olan yollarla yalnız Sosial şəbəkənin funksionallığı məqsədi ilə Məzmundan istifadə etmək hüququ verir.

5.14. Lisenziat müəllif hüququ sahibinin açıq-aşkar razılığı olmadan və/və ya bu cür fəaliyyətlər üçün lazımi hüquqlara sahib olmadan Lisenziatların, Lisenziarın və digər müəllif hüquqlarının Məzmununi və digər intellektual mülkiyyətini yükləmək, yayımalamaq (Sosial şəbəkədə yerləşdirmək, Sosial şəbəkə çərçivəsində dərc etmək) hüququna malik deyil.

5.15. Sosial şəbəkənin məlumatlarının kommersiya məqsədləri və/və ya kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədləri ilə Sosial şəbəkənin verilənlər bazasının çıxarılması üçün yenidən yaradılması, kopyalanması, toplanılması, sistemləşdirilməsi, saxlanılması, ötürülməsi və ya hər hansı yolla tam və ya qismən istifadə edilməsinə Lisenziarın razılığı olmadan icazə verilmir. Lisenziarın razılığı olmadan məlumatların toplanılması və (və ya) Sosial şəbəkə ilə qarşılıqlı fəaliyyət üçün avtomatlaşdırılmış skriptlərin (proqramların, botların, veb kraulerin və avtomatlaşdırılmış məlumat toplanılmasıın digər vasitələrinin) istifadəsi qadağan edilir.

6. Lisenziarın hüquq və öhdəlikləri

6.1. Lisenziar Sosial şəbəkənin cari idarəsini həyata keçirir, onun strukturunu, xarici görünüşünü müəyyən edir, Lisenziatların Sosial şəbəkə girişinə icazə verir və ya Müqavilənin şərtlərinin pozulması müqabilində girişi məhdudlaşdırır, ona məxsus digər hüquqları istifadə edir. Lisenziat Lisenziarın istədiyi kimi, o cümlədən reklamların nümayişi məqsədi ilə Sosial şəbəkə çərçivəsində yerləşdirilmiş Məzmunun nümayişini təmin edən proqram təminatlarının (audio/video pleyer) funksional və texniki imkanlarından istifadə etmək hüququnun olduğunu qəbul edir.

6.2. Lisenziatlar arasında qarşılıqlıq fəaliyyətə imkan verilməsi, həmçinin Lisenziatlara Sosial şəbəkə çərçivəsində bu və ya digər fəaliyyətləri müstəqil şəkildə icra etmək imkanının verilməsi məsələsində Lisenziar yalnız Sosial şəbəkədən istifadə etməklə bu cür qarşılıqlı fəaliyyətin yerinə yetirilməsinə texnoloji imkanlar verən tərəf kimi çıxış edir. Bu cür qarşılıqlı fəaliyyətlə əlaqədar olaraq internet və Sosial şəbəkənin proqram təminatı vasitəsilə Lisenziat tərəfindən təqdim edilən məlumatlara, qrafik təsvirlərə və digər materiallara çıxış imkanının ötürülməsi, saxlanılması və təmin edilməsi Lisenziar tərəfindən həmin məlumatlara və ya onların məzmununa heç bir dəyişiklik və təsir edilmədən həyata keçirilir.

6.3. Lisenziar Sosial şəbəkədə reklamların yerləşdirilməsi, partnyor proqramlarda iştirak və s. üzrə qaydalarla ilə bağlı məsələləri sərbəst şəkildə həll edir.

6.4. Lisenziar aşağıdakı hüquqlara sahibdir:

6.4.1. Sosial şəbəkənin, onun məzmunun, Sosial şəbəkənin təmin etdiyi funksiyaların məzmununu tərtibat və istifadə interfeysini istənilən vaxt dəyişmək, istifadə edilən skriptləri, proqram təminatlarını, Lisenziarın Məzmununu və digər obeyktleri, Sosial şəbəkədə istifadə edilən və ya saxlanılan istənilən Tətbiqləri və server tətbiqlərini, Lisenziata xəbər verərək və ya vermədən dəyişmək;

6.4.2. hər hansı səbəb olmadan və xəbərdarlıq etmədən istənilən Məzmunu, o cümlədən Lisenziara görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini (mövcud qanunvericilik), bu Müqavilənin şərtlərini, digər Lisenziatların və ya üçüncü tərəflərin hüquqlarını pozan/və ya poza biləcək, onlara təhlükə yarada biləcək Məzmunu silmək;

6.4.3. öz istəyinə əsasən istənilən məlumatı (o cümlədən, Lisenziatın Şəxsi mesajlarını, Lisenziatın fotoşəklinə, statuslarına bildirilən şərhləri, digər məlumat və materialları), eləcə də Lisenziat tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini (mövcud qanunvericilik) və/və ya bu Müqavilənin şərtlərini pozaraq yerləşdirilmiş məlumatları silmək;

6.4.4. Sosial şəbəkəyə və/və ya Sosial şəbəkənin elementlərinə, şəxsi səhifəyə, cəmiyyətlərə, Sosial şəbəkənin qruplarına, funksiyalarına, həmçinin aktivləşdirilmiş və aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərə Lisenziatın çıxış imkanını dayandırmaq, məhdudlaşdırmaq və ya ləğv etmək, əksi mövcud qanunvericiliklə göstərilmədiyi halda səbəb göstərmədən, qabaqcadan xəbərdar etməklə və ya etməməklə Lisenziat tərəfindən yaradılmış cəmiyyətləri və qrupları silmək;

6.4.5. öz istəyinə, həmçinin Lisenziatın Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini (mövcud qanunvericilik) və ya bu Müqavilənin şərtlərini pozan fəaliyyətlərinə əsasən Lisenziatın hesabını silmək;

6.4.6. Lisenziata ödəniş müqabilində bu Müqavilədə müəyyən edilmiş və Sosial şəbəkənin və/və ya Sosial şəbəkənin elementlərinin müvafiq bölmələri, həmçinin Tətbiqlərin şərtləri daxilində aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istfiadə hüququnu vermək;

6.4.7. Lisenziata e-poçt, sms, Sosial şəbəkənin funksiyaları və ya digər vasitələrlə Lisenziardan və/və ya Lisenziarın partnyorlarından mesaj, reklam və ya xəbər məzmnunlu məlumatları kütləvi şəkildə göndərmək;

6.4.8. Sosial şəbəkənin istifadəsi zamanı Lisenziata bu Müqavilənin qaydalarına əməl etməməsi ilə bağlı iradlar bildirmək, xəbərdarlıq etmək, bildiriş vermək, məlumatlandırmaq. Lisenziarın göstərişləri, Lisenziata Sosial şəbəkədən istifadə prosesi zamanı təqdim edilmiş verilənlər Lisenziat tərəfindən mütləq şəkildə icra edilməldir;

6.4.9. Sosial şəbəkə ilə bağılı şəxsi intellektual hüquqlarının müdafiəsi üçün qanun ilə qadağan edilməyən tədbirləri görmək.

6.5. Lisenziar ondan icazə alınaraq Sosial şəbəkədə Tətbiqlər yerləşdirən Lisenziatlar və ya üçüncü şəxslər arasında yaranan mübahisələr və konfliktlərin həllinə qarışmır, lakin Lisenziatların bu Tətbiqləri istifadəsi yaranan konfliktlərin həllinə kömək edə bilər. Lisenziar digər Lisenziar(lar)ın sözügedən Lisenziatın Sosial şəbəkədə qeyri-düzgün fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərinə əsasən onun Sosial şəbəkəyə çıxış imkanını dayandırmaq, məhdudlaşdırmaq və ya ləğv etmək hüququna malikdir.

6.6. Lisenziar aşağıdakı öhdəlikləri daşıyır:

6.6.1. bu Müqavilədə müəyyən edilmiş şərtlərə əsasən Lisenziata Sosial şəbəkədən istifadə hüquqlarını, o cümlədən bu Müqavilənin şərtləri çərçivəsində aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququnu vermək;

6.6.2. Lisenziatı Sosial şəbəkədə məlumat dərc etməklə və ya mesaj göndərməklə və ya Lisenziara əlçatan olan digər yollarla bu Müqaviləyə dəyişikliklərin edilməsi barədə məlumatlandırmaq.

7. Lisenziatın hüquq və öhdəlikləri

7.1. Lisenziat aşağıdakı hüquqlara sahibdir:

7.1. Hesab və Şəxsi səhifədə tənzimləmər qurmaq, Hesabın login və şifrəsini dəyişmək;

7.1.2. Lisenziatın Hesabında özü haqqında məlumat yerləşdirmək, şəkillər, status əlavə etmək və digər Lisenziatların şəkil və statusları qiymətləndirmək və onlara şərh bildirmək;

7.1.3. Lisenziatlar cəmiyyətində, həmçinin Lisenziata məlum olan və axtarılan Lisenziat tərəfindən Şəxsi səhifədə yerləşdiriən müvafiq məlumatlara əsasən digər Lisenziatların axtarışını həyata keçirmək;

7.1.4. cəmiyyətlər, qruplar yaratmaq və artıq mövcud olanlara qoşulmaq, Sosial şəbəkənin və Tətbiqlərin funksiyalarını istifadə etmək və onlarda Sosial şəbəkənin müvafiq bəndində yerləşən materialların yerləşdirilməsi üzrə tələblərə əsasən materiallar yerləşdirmək;

7.1.5. Şəxsi mesaj göndərmək və qəbul etmək, forumda mesaj əlavə etmək;

7.1.6. digər Lisenziatların Şəxsi səhifələrində yerləşdirilən şəkillərə yoxlamaq. Sözügedən hüquq Hesabın müvafiq tənzimləmələrini dəyişmək üçün moderasiyaya yazılmış Lisenziatlar tərəfindən həyata keçirilə bilər;

7.1.7. aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadə hüquqlarını əldə etmək və bu Müqaviləyə əsasən bu hüquqların icrasını həyata keçirmək;

7.1.8. Sosial şəbəkənin istifadəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi (mövcud qanunvericilik) və ya bu Müqavilə ilə qadağan edilməyən digər fəaliyyətləri icra etmək.

7.2. Lisenziat aşağıdakı öhdəlikləri daşıyır:

7.2.1. məhdudiyyətsiz bu Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək;

7.2.2. Sosial şəbəkədə qeydiyyat və Hesabın yaradılması zamanı həqiqi məlumatları qeyd etmək;

7.2.3. bu Müqavilənin 4-cü bölməsində müəyyən edilmiş Sosial şəbəkədən istifadə hədlərini aşmamaq;

7.2.4. hər hansı yolla Lisenziarın Sosial şəbəkə və ya onun hər hansı bir elementi ilə bağlı intellektual mülkünü pozmamaq, Lisenziat Lisenziarın yazılı razılığı olmadan Lisenziarın Sosial şəbəkədə yerləşdirdiyi materialları (mətn, qrafik, audio-video) kopyalamaq, yayımalamaq, kütləvi şəkildə göndərmək, dərc etmək, yaymaq və yenidən yaratmaq hüququna malik deyil;

7.2.5. Hesabının və Şəxsi səhifəsinin təhlükəsizliyini təmin edən və üçüncü tərəflərin onlara yoxlanılmamış girişinin (xüsusilə, şifrənin brauzerdə saxılanılmamasına nəzarət etmək, o cümlədən kuki tenxologiyasından istifadə zamanı və ya üçüncü tərəflərin Lisenziatın kompüterindən istifadəsi zamanı) qarşısını almaq üçün müstəqil şəkildə lazımi tədbirləri görmək;

7.2.6. Lisenziarın Sosial şəbəkənin istifadəsi ilə bağlı, xüsusilə Lisenzarın Lisenziata və Lisenziatlar qrupuna Sosial şəbəkədə, istifadəçilərə (Lisenziatlara) dəstək mərkəzində, Sosial şəbəkənin xəbərlər bölməsində, Lisenziar forumunda verdiyi təlimatları yerinə yetirmək. Lisenziatın bu göstərişləri yerinə yetirməməsi halında Lisenziar Lisenziata Sosial şəbəkənin istifadəsi, o cümlədən aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadəsi üçün verilmiş hüquqları dayandırmaq, məhdudlaşdırmaq, ləğv etmək hüququna sahibdir;

7.2.7. bu Müqavilənin bağlanması və icrası ilə bağlı olaraq, Lisenziarın tələblərinə əsasən soyada, ad, ata adı və digər məlumatları ehtiva edən hesab verilənlərini təsdiq etmək;

7.2.8. Lisenziatfan əlavə digər şəxslərin də onların razılığı olmadan (152.1-ci maddəyə uyğunluq istisna olmaqla) göründüyü şəkilləri yerləşdirməmək. RF-nin Mülki Məcəlləsi və ya mövcud qanunvericiliyin digər normasına əsasən belə razılıq tələb edilmir;

7.2.9. Lisenziatın Sosial şəbəkədə təhqiramiz, nüfuzdan salan kimi qiymətləndirilə biləcək bütün fəaliyyətləri ilə bağlı Lisenziarı məlumatlandırmaq;

7.2.10.oxşar cəmiyyət mövcud olduğu halda yeni cəmiyyətlər (məktəb, kollec, universitet, hərbi hissə, iş yeri, istirahət yeri) yaratmamaq;

7.2.11. periodik olaraq https://upuge.com/regulations ünvanında bu Müqavilənin məzmunu ilə tanış olmaq və ona edilmiş dəyişiklikləri izləmək.

7.2.12. bu Müqavilədə müəyyən edilmiş və/və ya Sosial şəbəkənin müvafiq bölmələrində yerləşdirilmiş digər tələblərə əməl etmək və öhdəlikləri yerinə yetirmək.

7.3. Lisenziat bu Müqavilənin bağlanılması üçün bütün zəruri səlahiyyət və imkanlara sahib olduğuna zəmanət verir.

7.4. Lisenziata qadağan edilir:

7.4.1. Lisenziarın razılığı olmadan Sosial şəbəkədən digər Lisenziatlar haqqında məlumatların və/və ya digər verilənlərin toplanılmasını həyata keçirmək;

7.4.2. Sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş məlumatların toplanılması üçün hər hansı avtomatik və ya avtomatlaşdırılmış vasitələrdən istifadə etmək;

7.4.3. sosial, irqi, milli və ya dini nifrəti və düşmənçiliyi oyandıran təbliğat və təşviqatı, müharibə, sosial, irqi, milli, dini və ya dil üstünlüyünün təşviqatını aparmaq və mövcud qanunvericiliyin qadağan etdiyi digər məlumatları yaymaq;

7.4.4. qanunla və müqaviləyə əsasən bu məlumatların açıqlanması üçün kifayət qədər hüquqa malik olmadığı təqdirdə üçüncü tərəflərin çıxışı imkanı məhdud olan məlumatlarını (məxfi məlumatlar) Sosial şəbəkədə yerləşdirmək və ya Şəxsi mesajlar vasitəsilə ötürmək;

7.4.5. bu Müqavilə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi (mövcud qanunvericilik) ilə müəyyən edilmiş hallar, həmçinin müəllif hüququnun açıq şəkildə şəxsi Məzmununun istənilən şəxs tərəfindən müstəqil istifadəsinə razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, onların ilkin razılığı olmadan Lisenziarın, Lisenziatların və üçüncü tərəflərin müəllif hüquqlarının və digər müstəsna hüquqların obyekti olan Məzmununu tam və ya qismən Sosial şəbəkədə yerləşdirmək, emal etmək, yaymaq, dərc etmək, hər kəsin nəzərinə çatdırmaq, ötürmək və ya başqa şəkildə istifadə etmək. Sosial şəbəkəyə musiqi, video və ya başqa Məzmun yükləməklə, həmçinin Sosial şəbəkədə başqa yollar Məzmun yerləşdirməklə Lisenziat bunun bütün zəruri hüquqlarının, o cümlədən bu cür dərcin müəllif hüququ sahiblərinin və üçüncü tərəflərin hüquqlarını və qanuni maraqlarını pozmaması və pozmayacağını və hər kəsin nəzərinə çatdırmaq hüququnun olduğunu və müvafiq müəllif hüququ sahiblərinin və üçüncü tərəflərin icazə və razılığının lazımi qaydada və aydın şəkildə əldə ediliyini təsdiq edir. Lisenziata lazımi hüquqlara və/və ya müəllif hüququ sahiblərinin razılığına malik olmadan Sosial şəbəkədə Məzmun yerləşdirmək qadağan edilir;

7.4.6. digər Lisenziatları təhqir edən və ya bu cür qiymətləndirilə biləcək məzmunlu mətn mesajlarını, qrafik təsvirləri və ya digər materialları, həmçinin Lisenziatları və ya digər şəxləri nüfuzdan salan, təhdidlər ehtiva edən, zorakılığa, hüquqazidd fəaliyyətlər törətməyə çağıran, eləcə də digər əxlaq və hüquq qaydalarına zidd olan mesajları, təsvirləri və digər materialları Sosial şəbəkədə açıq şəkildə yerləşdirmək (forumda, şərh və/və ya statuslarda) və ya Şəxsi mesajlar vasitəsilə ötürmək;

7.4.7. Sosial şəbəkədə vətəndaşın şəxsiyyətinə, ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna və ya təşkilatın işgüzar nüfuzuna xələl gətiə biləcək mesajları, qrafik təsvirləri və ya digər materialları (o cümlədən, həqiqətə uyğun olmayan) yerləşdirmək;

7.4.8. saytda senzuradan keçməyən söz və ifadələri ehtiva edən mesajları yerləşdirmək;

7.4.9. Sosial şəbəkədə yetkinlik yaşına çatmayanların pornoqrafik şəkilləri olan materiallar yerləşdirmək;

7.4.10. Sosial şəbəkədə intiharı təşviq edən, intihar yollarını təsvir edən və onun törədilməsinə təhrik edən məlumatları yerləşdirmək;

7.4.11. Sosial şəbəkədə fövqi-təbii mövzu və fəaliyyət (magiya, falçılıq, satanizm, cadular, tilsimlər, sehrbazlıq, ayinlər, astrologiya, ulduz falı və s;) ilə bağlı məlumatları yerləşdirmək;

7.4.12. Sosial şəbəkədə narkotik və psixotrop maddələr ilə bağlı reklam və digər məlumatları, o cümlədən narkotik maddələrin yayılması, onların hazırlanma qaydalarını və istifadə üzrə tövsiyələri paylaşmaq, həmçinin ekstremist yönümlü məlumatları yerləşdirmək;

7.4.13. Sosial şəbəkədə yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqularını pozan məlumatları yerləşdirmək;

7.4.14. Sosial şəbəkədə hüquqazidd məlumatlar yerləşdirmək;

7.4.15. Sosial şəbəkədə digər Lisenziatların onların ilkin razılığı olmadan şəxsi məlumatları, həmçinin əlaqə məlumatlarını yerləşdirmək;

7.4.16. Hesabın qeydiyyatı zamanı və ya sonradan saxta və ya başqa şəxslərin məlumatlarını göstərmək bə ya daxil etmək;

7.4.17. Sosial şəbəkədə digər şəxslərin şəkillərini onların razılığı olmadan və ya uydurulmuş personajların, heyvanların şəkillərini, mücərrəd təsvirləri, həmçinin Lisenziatın olmayan və müəllif hüququ sahiblərinin razılığı alınmadan hər hansı qrafik təsvirləri öz şəkilləri kimi yerləşdirmək;

7.4.18. Hesabın Sosial şəbəkənin qruplarında reklam materiallarının və ya digər mətn mesajlarının yerləşdirilməsi məqsədi ilə qeydiyyatdan keçirildiyi, target.mail.ru və Lisenziar ilə razılaşdırılmış digər oxşar reklam sistemlərinin köməyi ilə reklam edildiyi hallar istisna olmaqla, bir neçə şəxs və ya təşkilat tərəfindən istifadə etmək məqsədi ilə Lisenziat hesabını qeydiyyatdan keçirmək;

7.4.19. bir nəfərin adından birdən çox Lisenziat Hesabını qeydiyyatdan keçirmək;

7.4.20. Sosial şəbəkənin funksiyalarını pozmağa yönəlmiş fəaliyyətlər, Ssial şəbəkənin idarəetməsinə və ya onun bağlı bölmələrinə (o cümlədən, yalnız Lisenziarın çıxış imkanının olduğu bölmələrə) icazəsiz daxil olmaq cəhdləri, eləcə də buna bənzər digər fəaliyyətləri həyata keçirmək;

7.4.21. şifrənin uyğunlaşdırılması və ya daxil edilməsi yolu ilə digər Lisenziatların Hesabına icazəsiz daxil olmaq, həmçinin bu cür girişə cəhd etmək;

7.4.22. qəbul edən Lisenziat bu cür məlumatları qəbul etmək üçün razılığını bildirmədiyi halda spamlar göndərmək - Şəxsi mesajlarda, şərhlərdə, forumlarda mesajlarda, Lisenziatların Şəxsi səhifələrində kommersiya, siyasi, reklam və digər məlumatları (o cümlədən, bu cür məlumatları ehtiva edən məlumatlara və/və ya saytlara, zərərli proqram təminatlarına yönəldən hiperkeçidləri) kütləvi şəkildə göndərmək və ya bu cür məlumatların yayılmasına yönəlmiş digər fəaliyyətləri həyata keçirmək;

7.4.23. borcluların axtarışı və ya digər bu kimi məqsədlər üçün Sosial şəbəkədən istifadə etmək;

7.4.24. Sosial şəbəkədə, həmçin qruplarda tütün və tütün məhsullarını, dərman vasitələrini, narkotik maddələri, sərt və az alkoqollu içkiləri təşviq edən, reklam edən və yayan məlumatları yerləşdirmək;

7.4.25. Sosial şəbəkədə Lisenziara görə Sosial şəbəkənin siyasətinə və yaradılma məqsədinə uyğun olmayan digər məlumatları yerləşdirmək.

7.4.26. Sosial şəbəkə komandaları, sriptləri və/və ya tətbiqlərinə dəyişiklik edən proqram vasitələrini tətbiq etməklə Sosial şəbəkənin funksionallığından istifadə etmək.

8. Zəmanətlər və məsuliyyət

8.1. Lisenziat onun Sosial şəbəkədə yerləşdirdiyi və ya Şəxsi mesajlar ilə ötürdüyü məlumatların, Məzmunun, intellektual fəaliyyət qanunu ilə qorunana digər məlumatların, onların hissələrinin və ya nüsxələrinin hər hansı hüquq və qanuni maraqları pozmadığına zəmanət verir. Üçüncü tərəflərin məlumat və/və ya Məzmunun yerləşdirilməsi məsələsində bu Müqavilənin şərtlərinin pozulması məsələsi ilə bağlı üçüncü tərəflərdən iddialar daxil olduğu zaman Lisenziar yaranmış anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün qanun ilə müəyyən edilmiş çərçivə daxilində Lisenziat tərəfindən təqdim edilmiş əlaqə məlumatlarını iddia qaldıran tərəfə ötürmək hüququna sahibdir.

8.2. Lisenziat Sosial şəbəkədə avtorizasiya üçün istifadə edilən hesab məlumatlarının (login və şifrə) məxfiliyinin təmin edilməsi və digər şəxslər tərəfindən avtorizasiya imkanlarının qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlərin görülməsinə zəmanət verir.

8.3. Lisenziar Lisenziatın Şəxsi mesajlar ilə həyata keçirdiyi yazışmaların məxfiliyinə əməl edir.

8.4. Lisenziar Lisenziatın Hesabda göstərilmiş e-poçt ünvanının və mobil telefon nömrəsinin Lisenziarın Lisenziat ilə əlaqə saxlaması, Lisenziata bildirişlərin, mesajların və sms-mesajlarının göndərilməsi, həmçinin Lisenziata əksi bu Müqavilə və ya mövcud qanunvercilik ilə göstərilməyibsə, Lisenziatın razılığı ilə Sosial şəbəkənin funksional imkanlarının köməyi ilə ifadə oluna bilən funksiyalarının təmin edilməsi üçün istifadə ediləcəyinə zəmanət verir.

8.5. Lisenziar Lisenziatın Şəxsi səhifəsinin yaradılmasında və ona Məzmun yerləşdirilməsində iştirak etmir, Lisenziatın fəaliyyətini idarə etmir, Saytın və ya Sosial şəbəkənin açıq bölmələrində, Lisenziatın Şəxsi səhifələrində məlumatların, Şəxsi mesajların avtomatik senzurasını həyata keçirmir və bunun üçün texniki imkanlara malik deyil və Lisenziatın fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi üçün məsuliyyət daşımır.

8.6. Sosial şəbəkənin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq Lisenziar Lisenziat tərəfindən yerləşdirilən Məzmunun ön moderasiyasını həyata keçirmir və bunun üçün texniki imkanlara malik deyil və onun məzmunu üçün məsuliyyət daşımır.

8.7. Lisenziar Sosial şəbəkənin fəaliyyətində mümkün nasazlıqlar və fasilələrə və onların səbəb olduğu məlumat itkisinə görə məsuliyyət daşımır. Lisenziar Saytda yerləşdirilmiş keçidlər vasitəsilə əlçatan olan Saytın və ya Saytların istifadəsi ilə bağlı olaraq Lisenziatın kompüterinə, mobil cihazlarına, digər hər hansı cihaz və ya proqram təminatına dəyən zərərə görə məsuliyyət daşımır.

8.8. Lisenziar üçüncü tərəflərin Lisenziatın Hesabının şifrəsini seçməsi və Lisenziatın Hesabından istifadə edərək həyata keçirilmiş fəaliyyətlərə görə məsuliyyət daşımır.

8.9. Lisenziar Sosial şəbəkənin istifadəsinin, Lisenzatiın bu cür zərər və ya itki ilə bağlı xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, Lisenziatın və ya digər şəxslərin Sosial şəbəkənin köməyi ilə çıxış imkanı əldə etdiyi, şəbəkədə yerləşdirilmiş Məzmun və digər materilların yaratdığı hər hansı zərər, o cümlədən ötürülmüş mənfəət və ya itki üçün məsuliyyət daşımır.

8.10. Lisenziat onun Hesabı ilə həyata keçirilmiş hüquqazidd fəaliyyətlərə, həmçinin onun Hesabından istifadə etməklə Sosial şəbəkədə, Lisenziatın və ya digər Lisenziatların Şəxsi səhifəsində, forumlarda, şərhlərdə və Sosial şəbəkənin və/və ya Saytın digər bölmələrində yerləşdirilmiş Məzmuna görə məsuliyyət daşıyır.

8.11. Lisenziat Sosial şəbəkədə yerləşdiryi və ya digər yollarla Sosial şəbəkədə və ya onun köməyi ilə hər kəsin nəzərinə çatdırılmış istənilən Məzmun və ya məsuliyyt üçün məsuliyyət daşıyır. Lisenziat Sosial şəbəkədə yoxlanılmadan yerləşdirilmiş Məzmun və məlumatlar ilə bağlı üçüncü tərəflərin iddialarını şəxsən həll etməlidir.

8.12. Sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş, Lisenziatların Şəxsi mesajlarına göndərilmiş, Lisenziatların Şəxsi səhifələrindəki forumlarda yerləşdirilmiş hər hansı sayta, məhsula, xidmətə, kommersiya və ya qeyri-kommerisya məzmunlu məlumatlara yönləndirən keçidlər Lisenziar tərəfindən təsdiqlənmiş və ya tövsiyə edilmiş məhsullar (xidmətlər) hesab edilmir. Lisenziar bu cür keçidlərə daxil olmaq nəticəsinə Lisenziata dəyən zərərə görə məsuliyyət daşımır.

8.13. Lisenziar Sosial şəbəkənin istifadəsi zamanı Lisenziatın və ya üçüncü tərəflərin mümkün hüquqazidd fəaliyyətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

8.14. Lisenziar Lisenziatın Sosial şəbəkədə dərc olunmuş fikirlərinə görə məsuliyyət daşımır. Lisenziar Lisenziatın Sosial şəbəkədəki fəaliyyətinə, digər Lisenziatlara qarşı hörmətsiz münasibətinə görə məsuliyyət daşımır.

8.15. Lisenziar Lisenziatın Sosial şəbəkədə öz Hesabına çıxış imkanını itirməsinə (Hesabın və ya Şəxsi səhifəsnin istifadəsi üçün zəruri olan login, şifrə və ya digər məlumatların itkisi) görə məsuliyyət daşımır.

8.16. Lisenziar Lisenziatın Hesabın və Şəxsi səhifənin yaradılması zamanı natamam, qeyri-dəqiq, yanlış məlumatlar göstərməsinə görə məsuliyyət daşımır.

8.17. Lisenziar Lisenziatın Sosial şəbəkənin oyun Tətbiqlərini istifadəsi zamanı oyun Tətbiqlərində iştirak nəticəsində əldə etdiyi oyun dəyərlərinin oyun prosesi zamanı itirilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

8.18. Lisenziar Lisenziatın İnternetə çıxış imkanının olmamasına, Lisenziartın internetə çıxışın təmin edilməsi üzrə razılığa gəldiyi internet provayderlərinin xidmət keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımır.

8.19. Lisenziar Lisenziatın nağd və ya nağdsız pul, Sosial şəbəkədən istifadə zamanı əldə etdiyi Sosial şəbəkə aktivləri, həmçinin virtual dəyərlər ilə mbüadilə həyata keçirmir.

8.20. Lisenziar əksi mövcud qanunvericilik ilə göstərilmədiyi halda Lisenziata aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadə hüquqlarının əldə edilməsi, o cümlədən müxtəlif səbəblərdən bu Müqavilənin dayandırılması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı xərcləri geri ödəmir.

8.21. Lisenziar aşağıdakı səbəblərdən Lisenziata və ya üçüncü tərəflərə dəymiş birbaşa və ya dolayı zərərlərə görə və ötürülmüş mənfəətlərə məsuliyyət daşımır:

8.21.1. Sosial şəbəkədən istifadə və ya istifadə edə bilməmək;

8.21.2. hər hansı üçüncü tərəfin Lisenziatın şəxsi məlumatların, həmçinin Lisenziatın Hesabına və Şəxsi səhifəsinə icazəsiz giriş;

8.21.3. Sosial şəbəkədə istənilən üçüncü şəxsin bəyanatı və ya davranışı;

8.21.4. Hesabın, Məzmunun silinməsi və ya Sosial şəbəkənin müəyyən elementinin və ya bütövlükdə Sosial şəbəkənin fəaliyyətinin dayandırılması.

8.22. İstənilən halda Lisenziarın Lisenziat qarşısında öhdəliyi 3 000 (üç min) rubl məbləği ilə məhdudlaşdırılır, tətbiq edilən qanunvericilik ilə əksi göstərilmədiyi müddətcə buraxılmış mənfəət imkanı nəzərdə tutulmur.

8.23. Lisenziar Lisenziata onun Müqavilənin şərtlərini pozması və Sosial şəbəkənin və ya onun ayrı-ayrı funksiyalarının/bölmələrinin/səhifələrinin, həmçinin aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərinin istifadə hüquqlarının verilməməsinin səbəbi ilə bağlı hər hansı sübut, sənəd və sair təqdim etməyə borclu deyil.

8.24. Lisenziatın Lisenziara yönəlmiş iddiaları Hesabın konkret şəxsə mənsub olması faktını təqdim etmək imkanının olması şərti ilə qəbul edilir və baxılır. Oxşar hesab verilənləri olan Hesabların mövcud olması ehtimalını nəzərə alaraq, Lisenziar əlavə dəlil və məlumatları, həmçinin hansı Hesab ilə bağlı iddiaların daxil olduğunu müəyyən etməyə imkan verən və ya iddia qaldıran şəxsin Hesabını müəyyən etməyə imkan verən məlumatları tələb etmək hüququna malikdir.

8.25. Lisenziar üçüncü tərəflərin Tətbiqlərini istifadə etmək nəticəsində Lisenziatın sağlamlığına dəyə biləcək zərərlərə görə məsuliyyət daşımır. Lisenziata bildirilir ki, Tətbiq müxtəlif səs və/və ya video effektləri ehtiva edə bilər, bu da müəyyən hallarda epilepsiya və ya digər əsəb xarakterli pozğunluqlara meyilli şəxslərdə qeyd edilmiş halların kəskinləşməsinə səbəb ola bilər və Lisenziat qeyd edilən pozğunluqlardan əziyyət çəkmədiyinə zəmanət verir və ya Tətbiqi istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Lisenziata bildirilir ki, kompüterin qarşısında müntəzəm olaraq uzun müddət (fasiləsiz) oturmaq onun fiziki vəziyyətində müxtəlif fəsadlar yarada bilər, görmənin zəifləməsi, skolioz, müxtəlif formalı nevrozlar və orqanizmə digər mənfi zərərlər də buna daxildir. Lisenziat Tətbiqi yalnız ağlabatan vaxt müddətində, istirahət üçün və ya tövsiyə edilibsə və ya təyin edilibsə, fiziki vəziyyətin profilaktikası ilə bağlı digər işlər üçün fasilələr verməklə istifadə edəcəyinə zəmanət verir.

9. Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüquqları

9.1. Müqavilənin bu bölməsi Lisenziarın Lisenziara aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərin istifadəsi üzrə təqdim etdiyi qayda və şərtləri tənzimləyir.

9.2. Lisenziatın istəyinə əsasən Lisenziar əksi Lisenziar tərəfindən nəzərdə tutulmadığı təqdirdə müəyyən Ödəniş qarşılığında Lisenziata Sosial şəbəkənin imkanları çərçivəsində istifadə edilən virtual dəyərlərin sayını artırmağa imkan verən aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququ verir. Ödənişin məbləği Lisenziar tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən edilir və Lisenziatın Sosial şəbəkənin imkanları çərçivəsində müəyyən nəticələri əldə etməsi üçün ehtiyacı olan verilənlər və əmrlərin həcmindən asılıdır. Göstərilmiş şərtlər bu Müqavilə və/və ya Sosial şəbəkənin müvafiq bölmələrində əks etdirilir.

Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüquqları Lisenziar tərəfindən virtual dəyərlərin "UPUGE-lər" şəklində Lisenziatın hesabında görünməyə başladığı andan ötürülür. Bu andan etibarən Lisenziat bu Müqavilənin şərtləri daxilində " UPUGE-lər " şəklində müvafiq virtual dəyərlərin həcminə uyğun aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququnu əldə edir. "OK-lar" şəklindəki virtual dəyərlər Lisenziatın Hesabında Lisenziarın üçüncü tərəflərdən (ödəniş sistemləri, operatorlar, ödəniş aqreqatorları) ödənişin tamamlanması haqqında məlumat (təsdiq) alması ilə əks olunur.

Aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin həcminin " UPUGE-lər" şəklindəki virtual dəyərlərin sayına uyğunluğu Lisenziar tərəfindən müəyyən edilir. Ödənişin məbləğinin " UPUGE-lər" şəklindəki virtual dəyərlərin sayı ilə uyğunluğu Lisenziar tərəfindən müəyyən edilir.

Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək hüququ Sosial şəbəkənin qaydalarına əsasən bu hüququn dayandırılmaması halında Lisenzita bu Müqavilənin etibarlılıq müddəti ərzində verilir.

Ödəniş Lisenziat tərəfindən Sosial şəbəkənin konvertasiya qaydalarına əsasən ərazi üzrə uyğun valyuta ilə pul vəsaiti şəklində həyata keçirilir. Ödənişin məbləği istifadə hüquqları Lisenziata təqim edilən aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərin həcminə əsasən Lisenziar tərəfindən müəyyən edilir.

Virtual dəyərlərin " UPUGE-lər " şəklində Lisenziatın Hesabında görünməyə başladığı andan Lisenziat əksi birbaşa və ya dolayı yolla mövcud qanunvericilik ilə nəzərdə tutulmadığı halda Lisenziardan ödənişin geri qaytarılmasını tələb etmək hüququna malik deyil.

9.3. Ödəniş təsdilənmiş ödəniş üsulları vasitəsilə pul vəsaitlərinin köçürülməsi yolu ilə Lisenziat tərəfindən həyata keçirilir. Əlçatan ödəniş üsullarının siyahısı Sosial şəbəkənin müvafiq bölmələrində təqdim edilib. Ödənişin pul sistemləri vasitəsilə həyata keçirilmə yolları və şərtləri Lisenziar tərəfindən Sosial şəbəkədə dərc edilir: https://upuge.com /payment.

9.4. Ödənişin həyata keçirilməsi zamanı Lisenziat ödəniş qaydaları, o cümlədən, qısa mesajların (SMS) daxil edilməsi qaydaları, eləcə də böyük və kiçik hərflərin, rəqəmlərin və dilin daxil edilməsi qaydaları üzrə təlimatlara əməl etməlidir. Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüquqları Lisenziata təqdim edilən ödəniş təlimatları və şərtlərinin yerinə yetirilməsi zamanı təqdim edilir. Lisenziar Lisenziatın ödənişin həyata keçirilməsi təlimatlarının düzgün icrasına görə məsuliyyət daşımır. Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüququnun əldə edilməsi üçün ödənişin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ödəniş sistemlərindən istifadə qaydaları və təlimatlar ilə bağı yaranmış suallar üçün Lisenziat bu cür ödəniş sistemi sahiblərinə və ya ödəniş operatorları/aqreqatorlarına müraciət etməlidir. Lisenziar Lisenziata bu cür ödəniş sistemlərinin istifadə qaydaları ilə bağlı sualları izah etmir, həmçinin Lisenziata bu hüququların əldə edilməsi üçün ödəniş sistemləri, operatorları, aqreqatorları vasitəsilə edilmiş ödənişin üçüncü tərəflərin müəyyən etdiyi qaydaları pozaraq edilməsi səbəbindən pul vəsaitinin Lisenziara çatmamasına görə ödənişi qaytarmır.

9.5. Lisenziata aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadə hüquqları yalnız Lisenziat Müqavilədə başqa yol göstərilməyibsə və ya Lisenziar tərəfindən müəyyən edilməyibsə, bu hüquqlar üçün tam ödənişi həyata keçirdikdən sonra təqdim edilir. Eyni zamanda Lisenziar ödənişlə bağlı təsdiq almadan Lisenziata bu hüquqları təqdim etməmək və ya məhdud həcmdə təqdim etmək hüququna malikdir.

9.6. Əgər Lisenziat aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərə bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş hüquqları əldə etmədən texniki xəta, Sosial şəbəkə və ya onun hər hansı elementində baş vermiş nasazlıq və ya Lisenziatın hər hansı fəaliyyəti nəticəsində çıxış imkanı əldə edibsə, Lisenziat bu faktı Lisenziara bildirməli və ona Ödəniş etməli yaxud əldə ediliş hüququların qeyri-qanuni istifadəsinin nəticələrini ləğv etməlidir. Lisenziar Lisenziata xəbər vermədən bu nəticələri müstəqil şəkildə ləğv etmək hüququna malikdir.

9.7. Lisenziat Sosial şəbəkədən bütün istifadə müddəti ərzində Ödənişin edilməsini təsdiq edən sənədləri saxlamalı və Lisenziarın tələbi ilə bu sənədləri, həmçinin bu ödənişin edilməsi şəraiti ilə bağlı məlumatları təqdim etməlidir.

9.8. Aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərin yayılması üzrə müstəsna hüquqlar yalnız Lisenziara məxsusdur, buna görə də üçüncü tərəflərin bu cür verilənlərin və əmrlərin istifadəsi hüquqularını təqdim etməsi Lisenziat tərəfindən Lisenziarın təklifi kimi qəbul edilməməlidir.

Aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadəsi hüquqularına görə ödənişin edilməsi ilə bağlı yaranmış mübaisəli, anlaşılmaz vəziyyətlər və ya Lisenziata üçüncü tərəflərdən göndərilən hər hansı təkliflər və ya Lisenzarın Saytda yerləşdirdiyi elan və təkliflər istisna olmaqla, bu cür elan və ya təkliflərin yerləşdirilməsi halında Lisenziat dərhal bu barədə Lisenziara məlumat verməlidir.

Lisenziat bu əsasnaməni pozaraq, bu cür elanda göstərilən rekvizitləri istifadə etməklə elan üzrə ödəniş həyata keçiribsə, Lisenziatın aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlər əldə etməməsi ilə bağlı Lisenziara qarşı iddiaları qəbul edilmir və Lisenziar bu vəziyyətdə Lisenziatın xərclədiyi pul vəsaitlərini geri qaytarmır.

9.9. Lisenziar Lisenziatın üçüncü tərəflərdən aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərin istifadəsi hüquqularını aldığını müəyyən etdiyi halda, Lisenziar öz istəyinə görə Lisenziatın Sosial şəbəkədən istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya ləğv edə bilər.

9.10. Lisenziatın aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüquqlarını əldə etməsi onu bu Müqaviləyə əməl etmək öhdəliyindən və ona qarşı bu Müqavilədə göstərilmiş istənilən tədbirlərin görülməsindən, o cümlədən, əksi birbaşa mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığı halda Sosial şəbəkədən istifadə hüququnun dayandırılması və ya ləğv edilməsindən və/və ya Lisenziarın Lisenziatın Hesabını silməsindən azad etmir.

9.11. Lisenziat Lisenziara RF qanunvericiliyini və/və ya vətəndaşı olduğu digər ölkənin qanunvericiliyini və üçüncü tərəflərin hüquqlarını pozmadan Ödəniş etmək üçün seçdiyi vəsaiti istifadə etmək hüququnun olmasına zəmanət verir. Lisenziar ödəniş zamanı operatorların əlavə kommisita tutumasına və Lisenziatın ona məxsus olmayan vəsaitləri istifadə etməsi nəticəsində ona və ya üçüncü tərəflərə dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşımır.

9.12. Lisenziar Ödənişin həyata keçirilməsi zamanı Lisenziatın hüquqazidd fəaliyyətlərinə görə məsuliyyət daşımır. Lisenziar mövcud qanunvericilikdə əksi nəzərdə tutulmayıbsa, Lisenziatın qanunazidd əməllər törətməsi ilə bağlı şübhələrin mövcud olması halında vəziyyət aydınlaşana qədər birtərəfli qaydada Lisenziatın aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə hüququnu dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

9.13. Lisenziarın Lisenziatın Ödənişlə bağlı qanunazidd əməl törətməsini düşünmək üçün əsası olduğu halda Lisenziar verilmiş fakt üzrə araşdırmanın aparılması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına müvafiq məlumatları ötürmək hüququ var.

9.14. Lisenziatın bank kartlarının köməyi ilə ödəniş etmək xüsusiyyətləri:

9.14.1. bank kartı əməliyyatları kart sahibi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilir;

9.14.2. bank kartı əməliyyatlarının avtorizasiyası bank tərəfindən həyata keçirilir. Bankın əməliyyatın fırıldaqçıq xarakterli olmasını hesab etmək üçün əsasları varsa, onda bank əməliyyatı icra etməkdən imtina edə bilər. Bank kartlarından fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həyata keçirilməsi cinayət əməli hesab edilir.

9.14.3. dələduzluq hallarının baş verməməsi üçün Lisenziar mövcud imkanlar çərçivəsində bank kartları ilə edilmiş ödənişləri yoxlaya bilər. Bu cür ödənişi həyata keçirmiş kart sahibi olan Lisenziat Lisenziarın tələbinə əsasən bank kartının qanuni istifadəsinin təsdiqi üşün Lisenziara zəruri sənədləri təqdim etməlidir. Ödənişin həyata keçirilməsindən 14 gün ərzində Lisenziatın tələb edilmiş sənədləri təqdim etməməsi və ya onların əsilliyi ilə bağlı şübhələri olması halında, Lisenziar başqa tarix qeyd etməyibsə, Lisenziar vəziyyət aydınlaşana qədər Lisenziata Sosial şəbəkədən, onun hər hansı hissəsindən/bölməsindən və/və ya aktivləşdirilməmiş verilənlər və əmrlərdən istifadə etmək üçün təqdim edilmiş hüquqları dayandırmaq hüququna sahibdir.

9.15. Lisenziat Sosial şəbəkənin qumar oyunu, pul oyunu, müsabiqə, mərc olmadığı ilə razılaşır, bunu anlayır və qəbul edir.

9.16. Aktivləşdirilməmiş verilənlərin və əmrlərin istifadə hüquqularının əldə edilməsi Lisenziatın öz iradəsi və istəyi ilə həyata keçirilir və Sosial şəbəkənin və onun əsasən funksiyalarının istifadəsi üçün zəruri və vacib şərt deyil.

10. Müqavilən icra edildiyi ərazi və müddət

10.1. Lisenziat standart kompüter vasitələri, proqramlar və cihazlardan istifadə etməklə bu Müqavilədə təsvir edilmiş yollar ilə Sosial şəbəkəni bütün Azərbaycan Respublikası ərazisində, həmçinin, onun əlçatan olduğu digər ərazilərdə istifadə etmək hüququna sahibdir.

10.2. Bu Müqavilə Lisenziatın onun şərtlərini qəbul etdiyi andan 1 (bir) təqvim ili ərzində fəaliyyət göstərir.

10.3. Bu Müqavilənin istifadə müddəti avtomatik olaraq hər növbəti 1 (il) üçün uzadılır, əgər Müqavilənin etibarlılıq müddətinin bitməsinə qədər:

10.3.1. Lisenziar bu Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi, Lisenziat ilə yeni müqavilənin bağlanılmasının zəruriliyi, Sosial şəbəkənin administrasiyasının və xidmətinin və ona çıxış imkanın dayandırılması, Lisenziat ilə bağlı bu Müqavilənin ləğv edilməsi və ya Lisenziatın Sosial şəbəkədən istifadə imkanın dayandırılması haqqında qərar qəbul etməsə.

10.3.2. Lisenziat Sosial şəbəkənin istifadəsinin dayandırmaq və öz Hesabını silmək haqqında qərar qəbul etməsə.

10.4. Lisenziar əksi mövcu qanunverilicik ilə nəzərdə tutulmayıbsa, istənilən vaxt Lisenziatı xəbərdar etmədən və səbəb göstərmədən birtərəfli məhkəmədən kənar qaydada dərhal Sosial şəbəkəyə çıxış və ondan istifadə imkanını dayandırmaqla, heç bir xərc, itki və ya Müqavilə ilə əldə edilmiş geri qaytarılmaya görə ödəniş etmədən, həmçinin Sosial şəbəkənin bağlanılması, Lisenziatın bu Müqavilənin şərtlərini bir dəfə pozması halında və Lisenziarın Sosial şəbəkənin səhifələrində qeyd etdiyi digər hallarda bu Müqaviləyə xitam vermək hüququna malikdir.

10.5. Lisenziar əksi mövcu qanunverilicik ilə nəzərdə tutulmayıbsa, istənilən vaxt Lisenziatı xəbərdar etmədən və səbəb göstərmədən birtərəfli məhkəmədən kənar qaydada Sosial şəbəkəyə çıxış və ondan istifadə imkanını dayandırmaq, heç bir xərc, itki və ya Müqavilə ilə əldə edilmiş geri qaytarılmaya görə ödəniş etmədən, Lisenziatın bu Müqavilənin şərtlərini istənilən yolla və bir dəfə pozması halında Lisenziatın Hesabınl silmək hüququna malikdir.

10.6. Lisenziat əksi bu Müqavilədə göstərilməyibsə, Lisenziat və ya üçüncü tərəflərin Sosial şəbəkəyə yüklədiyi Məzmun istisna olmaqla, Sosial şbəkənin elementini təşkil edən və ya onun administrasiyası və fəaliyyəti üçün istifadə olunan proqram təminatı, o cümlədən onun tərkibinə daxil olan audiovizual təsvirlər, həmçinin Sosial şəbəkənin qrafik dizaynı, fotoşəkillər, animasiya, video təsvirlər, video kliplər, səs yazıları, səs effektləri, musiqi, Sosial şəbəkənin və Sosial şəbəkə Tətbiqlərinin mətn məzmunu üzərində bütün müstəsna hüquqların və zəruri lisenziyaların Lisenziara məxsus olması ilə razılaşır və tam şəkildə qəbul edir.

10.7. Bu Müqavilə Lisenziar tərəfindən Lisenziata Sosial şəbəkəni təşkil edən məzmun üçün hər hansı müstəsna lisenziyanın verilməsiə güzəşt və ya müstəsna hüquqların verilməsini nəzərdə tutmur.

10.8. Əgər Lisenziata yaşadığı dövlətin qanunvericiliyi ilə İnternet şəbəkəsindən və ya sosial şəbəkələrdən istifadə etmək qadağan edilirsə və ya digər qanunvericilik məhdudiyyətləri, o cümlədən bu cür proqram təminatına çıxış imkanı ilə bağlı yaş məhdudiyyəti mövcuddursa, Lisenziat Sosial şəbəkədən istifadə edə bilməz. Bu halda Lisenziat yerli qanunvericiliyi pozaraq, öz dövlətinin ərazisində Sosial şəbəkədən istifadəyə görə özü məsuliyyət daşıyır.

11. Yekun müddəalar

11.1. Bu Müqavilə Lisenziar tərəfindən dəyişdirilə bilər. Lisenziar tərəfindən müstəqil şəkildə Müqaviləyə edilmiş istənilən dəyişiklik bu dəyişiklikləri dərc edilməsini ertəsi günü qüvvəyə minir. Lisenziat Müqavilənin dəyişiklik predemetini özü yoxlamalıdır. Lisenziatın Müqavilə və/və ya Müqavilənin dəyişdirilmiş redaksiyası tanış olmamaası onun öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi və bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə əməl etməməsi üçün əsas ola bilməz. Lisenziatın bu Müqavilənin şərtlərinə dəyişikliklərin edilməsindən sonra faktiki olaraq Sosial şəbəkədən istifadə etməsi onun yeni şərtləri qəbul etməsi deməkdir.

11.2. Müqavilənin məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilmiş bir və bir neçə şərtinin etibarsızlığı bütövlükdə Müqavilənin Tərəflər üçün etibarsızlığına gətirib çıxarmır. Müqavilənin bir və ya bir neçə müddəasının müəyyən edilmiş qaydada etibarsız tanınması halında Tərəflər Müqavilənin bağlanması və/və ya dəyişiklərin razılaşdırılması zamanı nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə maksimum yaxın şəkildə Müqavilə üzrə üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər.

11.3. Bu Müqavilə və bu Müqavilənin icrası və Sosial şəbəkənin istifadəsi ilə bağlı Tərəflərin qarşılıqlı münasibəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

11.4. Bu Müqavilənin bağlanması forması və üsulu ilə bağlı RF-nin ictimai müqavilənin aksepti yolu ilə müqavilənin bağlanılmasının qayda və şərtlərini tənzimləyən Mülki Məcəllənin normaları tətbiq edilir.

11.5. Tərəflərin bu müqavilə üzrə bütün münaqişələri icbari məhkəməyədək (iddia) yazışmalar və danışıqlar yolu ilə həll edilir. Digər Tərəfin yazılı iddiasının qəbul edildiyi andan 60 (altmış) gün ərzində danışıqlar yolu Tərəflər arasında razılıq əldə etmək mümkün olmadıqda mövcud qanunvericilik ilə əksi nəzərdə tutulmadığı halda mübahisənin baxılması istənilən maraqlı tərəf tərəfindən Lisenziarın olduğu yer üzrə ümumi yurisdiksiyalı məhkəməyə (işin istənilən digər məhkəmələrə aidiyyəti istisna olmaqla) ötürülməlidir.

11.6. Hər bir müvafiq tətbiqin altında bu Tətbiqin Sosial Şəbəkədəki səhifəsində Sosial şəbəkədə üçüncü tərəflərin tərtib etdiyi Tətbiqlər ilə bağlı yerləşdirilmiş təkliflərin, iddiaların və münaqişələrin baxılması üzrə Qaydalar bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsidir. Yuxarıda qeyd edilmiş Qaydaya uyğun olaraq, Tətbiqin istifadəsi ilə bağlı bütün müraciətlər, bəyanatlar, təkliflər, iradlar və digər sorğuları Lisenziat Sosial şəbəkədə Tətbiqin müvafiq səhifəsində qeyd edilmiş əlaqə məlumatlarını istifadə edərək birbaşa bu Tətbiqlərin tərtibatçılarına yönləndirir.

11.7. Bu Müqavilənin redaksiyası Sosial şəbəkənin yerləşdiyi ünvan üzrə İnternet şəbəkəsində, müvafiq bölmədə, Lisenziarın Tətbiqlərinvə və Lisenziarın müəyyən etdiyi və Lisenziata onun məzmunu ilə tanış olmağa imkan verən digər yerlərdə əlçatandır.

11.8. Müqavilənin icrası haqqında suallar ilə bağlı zəhmət olmasa, Lisenziarın olduğu ünvana müraciət edin: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri.

05 fevral 2021-ci il redaksiyası
(5 fevral 2021-ci il tarixli son əlavələrlə)